Jezus IS de Eucharistie. Een verslag in NL en ENG

Ik heb het al eerder gezegd: als we de geconsacreerde Hostie ontvangen, ontvangen wij Christus zelf. Dat dat niet louter een oud dogma is, maar REALITEIT, blijkt uit onderstaande post die broeder Gijs van de OFS mij doorstuurde. Ik neem hem in het geheel over:

In 1996 vond er een wonderbaarlijk Eucharistisch mirakel plaats in het aartsbisdom Buenos Aires, Argentinië, waar de huidige paus Franciscus hulpbisschop was onder Kardinaal Quarracino.
Mgr. Bergoglio heeft een foto gemaakt van dit mirakel en het laten onderzoeken; de resultaten waren verbazingwekkend.
Hieronder deze foto en het verslag van het wonder in het engels met vertaling in het Nederlands, voor het gemak.
Er is ook een link naar youtube daar kun je het mondelinge verslag zien.

Vertaling:

Om 7 uur ’s avonds op 18 augustus 1966 las pater Alejandro Pezet de Mis in een katholieke kerk in het handelscentrum van Buenos Aires. Toen hij klaar was met het uitdelen van de communie kwam er een vrouw naar hem toe en zei dat ze een weggeworpen hostie had gevonden op de kaarsenstandaard achter in de kerk. Toe pater Alejandro naar de aangewezen plek ging, zag hij de ontheiligde hostie. Daar hij niet in staat was de hostie te consumeren, deed hij het in een bakje water en zette het in het tabernakel van de kapel van het Heilig Sacrament.

Op maandag 26 augustus, toen hij het tabernakel openden, zag hij tot zijn verbazing dat de hostie was veranderd in een bloederige substantie. Hij informeerde bisschop Jorge Bergoglio (nu paus Franciscus, toen hulpbisschop), die de opdracht gaf om de hostie op professionele wijze te fotograferen. De foto’s werden genomen op 6 september.

Ze laten duidelijk zien dat de hostie, die een stukje bloederig vlees was geworden, beduidend in grootte was toegenomen. Verscheidene jaren bleef de hostie in het tabernakel en de hele zaak werd strikt geheim gehouden. Daar de hostie geen zichtbare ontbinding vertoonde besloot Kardinaal Bergoglio (die in die tijd Aartsbisschop was geworden) om het wetenschappelijk te laten onderzoeken.

Op 5 oktober 1999, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de kardinaal, nam dr. Castanon een staal van het bloederige stukje en zond het naar New York voor analyse. Daar hij het onderzoek niet wilde bevooroordelen, informeerde hij bewust het team van onderzoekers niet over de herkomst (de bron van de staal werd geheim gehouden voor de wetenschappers). Een van de wetenschappers was dr. Frederic Zugiba, de bekende hartspecialist en forensisch patholoog. Hij stelde vast dat de geanalyseerde substantie echt vlees en bloed was met menselijk DNA. Zugiba getuigde dat “het geanalyseerde materiaal een deel is van de hartspier die wordt gevonden in de linker hartkamer, dicht bij de hartkleppen. Deze spier is verantwoordelijk voor het samentrekken van het hart. Er moet in gedachten worden gehouden dat de linker hartkamer bloed pompt naar alle delen van het lichaam. De hartspier is in een ontstoken toestand en bevat een groot aantal witte bloedlichaampjes. Dit wijst er op dat het hart levend was op het moment dat de staal was genomen, daar witte bloedlichaampjes afsterven buiten een levend organisme. Ze vereisen een levend organisme om hen te laten leven. Dus wijst hun aanwezigheid er op dat het hart leefde toen de staal werd genomen. En wat meer is, de witte bloedlichaampjes waren in het weefsel doorgedrongen, hetgeen er verder op wijst dat het hart onder ernstige spanning stond, alsof de eigenaar zwaar geslagen was op de borst.”

Twee Australiërs, journalist Mike Willesee en advocaat Ron Tesoriero, waren getuigen van deze proef. Zij wisten waar de staal vandaan kwam en ze waren verbluft door het getuigenis van dr. Zugiba. Mike Willesee vroeg de wetenschapper hoe lang de witte bloedlichaampjes in leven zouden zijn gebleven wanneer ze van een stuk menselijk weefsel waren gekomen dat in water had gelegen. Ze zouden na enige minuten opgehouden hebben te bestaan. De journalist vertelde toen aan de dokter dat de bron van de staal eerst gedurende een maand was bewaard in gewoon water en dan voor nog eens drie jaar in een bakje gedistilleerd water; pas toen was er een staal genomen voor de analyse. Dr. Zugiba wist zich geen rekenschap te geven voor dit feit. Er was geen wetenschappelijke verklaring voor, zei hij. Dr. Zugiba vroeg gepassioneerd: “Jullie moeten mij één ding verklaren. als deze staal van een persoon komt die dood was, hoe kon het dan dat tijdens mijn onderzoek de cellen van de staal bewogen en klopten? Als de staal komt van iemand die stierf in 1966, hoe kan het dan nog leven?”

Toen informeerde Mike Willesee dr. Zugiba dat de genalyseerde staal van een geconsacreerde hostie kwam (wit, ongedesemd brood) die op mysterieuze wijze veranderd was in bloederig, menselijk vlees. Verbaasd door deze informatie antwoordde dr. Zugiba: “Hoe en waarom een geconsacreerde hostie zijn karakter zou veranderen en levend menselijk vlees en bloed wordt zal een onverklaarbaar mysterie blijven voor de wetenschap.”

Toen schiklte dr. Ricardo Castanon Gomez het zo, dat het verslag van het mirakel van het labortorium van Buenos Aires werden vergeleken met het verslag van het laboratorium over het wonder van Lanciano (noot van de vertaler: in Lanciano gebeurde rond het jaar 700 een vergelijkbaar Eucharistisch mirakel, hetgeen door de Kerk is erkend. De in vlees veranderde hostie is daar nog steeds te zien). Ook hier werd de oorsprong van de staal niet bekend gemaakt. De experts die de vergelijking maakten kwamen tot de conclusie dat de twee verslagen van de laboratoria moeten zijn gemaakt van stalen die van dezelfde persoon waren genomen. Ze rapporteerden verder dat beide stalen een AB positief bloedtype hadden. Ze zijn beiden karakteristiek voor een man die in het Midden Oosten is geboren.

Alleen geloof in de buitengewone handeling van een God geeft een redelijk antwoord, een geloof in God die ons bewust wil maken dat Hij werkelijk aanwezig is in het mysterie van de Eucharistie. Het Eucharistisch mirakel in Buenos Aires is een buitengewoon teken dat door de wetenschap is onderzocht. Hierdoor verlangt Jezus in ons een levendig geloof op te wekken in Zijn werkelijke aanwezigheid in de Eucharistie. Hij herinnert er ons aan dat Zijn aanwezigheid werkelijk is en niet symbolisch. Alleen met de ogen van het geloof zien we Hem onder de gedaante van het geconsacreerde brood en wijn. We zien Hem niet met onze lichamelijke ogen daar Hij aanwezig is in Zijn verheerlijkte mensheid. In de Eucharistie ziet en bemint Jezus ons en verlangt Hij ons te redden.

Wonder

EUCHARISTIC MIRACLE———Photo made by Bishop Jorge Bergoglio (Now Pope Francis)

VERY IMPORTANT!!
MUST READ & SHARE!!

In 1996 in the Archdiocese of Buenos Aires, Argentina, when the present Pope Francis was Auxiliary Bishop under Cardinal Quarracino, an amazing eucharistic miracle took place. He himself had it photographed and investigated and the results are astonishing.

At seven o clock in the evening on August 18, 1996, Fr. Alejandro Pezet was saying Holy Mass at a Catholic church in the commercial center of Buenos Aires. As he was finishing distributing Holy Communion, a woman came up to tell him that she had found a discarded host on a candleholder at the back of the church. On going to the spot indicated, Fr. Alejandro saw the defiled Host. Since he was unable to consume it, he placed it in a container of water and put it away in the tabernacle of the chapel of the Blessed Sacrament.
On Monday, August 26, upon opening the tabernacle, he saw to his amazement that the Host had turned into a bloody substance. He informed Bishop Jorge Bergoglio (Now Pope Francis, Auxillary Bishop that time), who gave instructions that the Host be professionally photographed. The photos were taken on September 6. They clearly show that the Host, which had become a fragment of bloodied flesh, had grown significantly in size. For several years the Host remained in the tabernacle, the whole affair being kept a strict secret. Since the Host suffered no visible decomposition, Cardinal Bergoglio(Who became Archbishop by that time) decided to have it scientifically analyzed.
On October 5, 1999, in the presence of the Cardinal’s representatives, Dr. Castanon took a sample of the bloody fragment and sent it to New York for analysis. Since he did not wish to prejudice the study, he purposely did not inform the team of scientists of its provenance(the source of sample was kept secret to the scientists).
One of these scientists was Dr. Frederic Zugiba, the well-known cardiologist and forensic pathologist. He determined that the analyzed substance was real flesh and blood containing human DNA. Zugiba testified that, the analyzed material is a fragment of the heart muscle found in the wall of the left ventricle close to the valves. This muscle is responsible for the contraction of the heart. It should be borne in mind that the left cardiac ventricle pumps blood to all parts of the body. The heart muscle is in an inflammatory condition and contains a large number of white blood cells.
This indicates that the heart was alive at the time the sample was taken. It is my contention that the heart was alive, since white blood cells die outside a living organism. They require a living organism to sustain them. Thus, their presence indicates that the heart was alive when the sample was taken. What is more, these white blood cells had penetrated the tissue, which further indicates that the heart had been under severe stress, as if the owner had been beaten severely about the chest.

Two Australians, journalist Mike Willesee and lawyer Ron Tesoriero, witnessed these tests. Knowing where sample had come from, they were dumbfounded by Dr. Zugiba’s testimony. Mike Willesee asked the scientist how long the white blood cells would have remained alive if they had come from a piece of human tissue, which had been kept in water. They would have ceased to exist in a matter of minutes, Dr. Zugiba replied. The journalist then told the doctor that the source of the sample had first been kept in ordinary water for a month and then for another three years in a container of distilled water; only then had the sample been taken for analysis. Dr. Zugiba’s was at a loss to account for this fact. There was no way of explaining it scientifically, he stated.
Also, Dr. Zugibe passionately asked, You have to explain one thing to me, if this sample came from a person who was dead, then how could it be that as I was examining it the cells of the sample were moving and beating? If this heart comes from someone who died in 1996, how can it still be alive?

Then did Mike Willesee inform Dr. Zugiba that the analyzed sample came from a consecrated Host (white, unleavened bread) that had mysteriously turned into bloody human flesh. Amazed by this information, Dr. Zugiba replied, “How and why a consecrated Host would change its character and become living human flesh and blood will remain an inexplicable mystery to science a mystery totally beyond her competence.

Then Doctor Ricardo Castanon Gomez arranged to have the lab reports from the Buenos Aires miracle compared to the lab reports from the Lanciano miracle, again without revealing the origin of the test samples. The experts making the comparison concluded that the two lab reports must have originated from test samples obtained from the same person. They further reported that both samples revealed an “AB†positive blood type. They are all characteristic of a man who was born and lived in the Middle East region.

Only faith in the extraordinary action of a God provides the reasonable answer faith in a God, who wants to make us aware that He is truly present in the mystery of the Eucharist.
The Eucharistic miracle in Buenos Aires is an extraordinary sign attested to by science. Through it Jesus desires to arouse in us a lively faith in His real presence in the Eucharist. He reminds us that His presence is real, and not symbolic. Only with the eyes of faith do we see Him under appearance of the consecrated bread and wine. We do not see Him with our bodily eyes, since He is present in His glorified humanity. In the Eucharist Jesus sees and loves us and desires to save us.

(Archbishop Bergoglio became a Cardinal in 2001, this miracle was published after many researches, by that time he became a Cardinal, that’s why he is addressed as cardinal in this post)
Also watch http://www.facebook.com/l.php?u=http://www.youtube.com/watch?v%3DAPz1v8oz1ms&h=oAQGQBzhw&s=1 where Dr.Castanon, Atheist turned Catholic explains this miracle!

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s