Je Vous adore, mon Seigneur et mon Dieu!

Franciscaans, Traditioneel, Katholiek

Vlucht naar Egypte: het Goede gespaard

op 29 december 2013

Vandaag hoorde ik in het Evangelie over de vlucht van Jozef, Maria en het Kindje Jezus naar Egypte.

Door Giotto

Door Giotto

Dit is het verhaal zoals we het lezen in Mattheüs 2:1-18

 1. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen.
 2. Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.
 3. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem, met hem.
 4. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en Schriftgeleerden des volks, vraagde van hen, waar de Christus zou geboren worden.
 5. En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judea gelegen; want alzo is geschreven door den profeet:
 6. En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israel weiden zal.
 7. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naarstiglijk van hen den tijd, wanneer de ster verschenen was;
 8. En hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen, en onderzoekt naarstiglijk naar dat Kindeken, en als gij Het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en Datzelve aanbidde.
 9. En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en ziet, de ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het Kindeken was.
 10. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.
 11. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre.
 12. En door Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een anderen weg weder naar hun land.
 13. Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, zeggende: Sta op, en neem tot u het Kindeken en Zijn moeder, en vlied in Egypte, en wees aldaar, totdat ik het u zeggen zal; want Herodes zal het Kindeken zoeken, om Hetzelve te doden.
 14. Hij dan opgestaan zijnde, nam het Kindeken en Zijn moeder tot zich in den nacht, en vertrok naar Egypte;
 15. En was aldaar tot den dood van Herodes; opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door den profeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.
 16. Als Herodes zag, dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen, die binnen Bethlehem, en in al deszelfs landpalen waren, van twee jaren oud en daaronder, naar den tijd, dien hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had.
 17. Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende:
 18. Een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm; Rachel beweende haar kinderen, en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn!

Wat mij als eerste  in dit verhaal treft is het feit dat er zoveel onnodig bloed wordt vergoten. Uit angst. Herodes is bang zijn positie aan de nieuwe Koning te verliezen. Hij is bang dat zijn wereld nooit meer hetzelfde zal zijn. Dus doet hij er alles aan om Diegene die zijn vertrouwde leventje bedreigt letterlijk uit te roeien!

Angst. Angst om te verliezen.

Hoeveel onschuldige levens eist deze angst vandaag nog?

In de vorm van vluchtelingen.In de vorm van oorlogsslachtoffers.
In de vorm van slachtoffers van allerlei soorten geweld en mishandeling?

Maar bovenal: in de vorm van ABORTUS?

Tot aan vandaag de dag kruipen ontelbare vrouwen overal ter wereld in de rol van Herodes als ze hun ongeboren kind laten aborteren.Vaak is dat geen echte keus: het is soms echt kiezen tussen een kind in de buik laten sterven of als het al geboren is.Vaak zijn slechte omstandigheden en de zeer slechte positie van vrouwen de oorzaak van deze duivelse beslissing.Ook in onze westerse wereld, waar vrouwen zogenaamd abortus plegen uit vrije wil.

WAT NOU VRIJE WIL??????

Wat moet je anders, als niemand je helpt? Als er geen betaalbare medische hulp is voor jou en je kindje als dat een ziekte blijkt te hebben? Wat moet je anders als iedereen JOU als schuldige ziet (terwijl er zover ik weet slechts ooit EéN Vrouw is geweest die zonder inmenging van een man zwanger is geworden)?

We LIJKEN wel een vrije wil te hebben, maar vaak zijn deze vrouwen slachtoffers van de omstandigheden die in de loop der tijd door anderen zijn geconstrueerd.En ook wij zijn vaak slachtoffer van allerlei omstandigheden.

 

Naast de moord op de onschuldigen treft in dit verhaal mij vooral ook hoe God om ons geeft.

God geeft om de slachtoffers.Hij laat Zijn Zoon niet in de steek. Hij laat Maria en Jozef niet in de steek, maar laat hun ontkomen. Zorgt voor een escape-route.

Dit geeft mij hoop.

Voor mijzelf: als ik blijf vertrouwen op het goede dat er, ondanks het kwade is, kan het kwaad overwonnen worden door het goede. “Wanneer we iets slechts zien of horen, moeten we het goede ertegenover stellen”, leert mij Franciscus.

Er is veel kwaad. Er zijn veel onschuldige slachtoffers.Maar tegenover dat kwaad staat zoveel goeds!

Het kwaad heeft niet het laatste woord! Christus, de Al-Goede heeft het kwaad overwonnen aan het Kruis en de Dood tot Zuster Dood gemaakt.

God heeft het Eerste Woord EN het laatste Woord.

God red misschien niet iedereen, maar Hij leert ons hoe we de omstandigheden kunnen veranderen.God ziet naar iedereen om.

Dat geeft toekomst. Dat is onze hoop.

Rachel weent om haar kinderen. Maar wie zaait in tranen zal lachend oogsten. Het nieuwe Leven is gespaard. Onze toekomst begint vandaag met Jezus.Onze toekomst krijgt vorm door het goede te sparen en te bewaren.Zodat het, net als Jezus, kan groeien!

Tot lof van God. AMEN!

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: